REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG PROJEKTOWANIA WNĘTRZ ON-LINE

§ 1 Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług projektowania wnętrz on-line udostępnionego pod adresem http://kodywnetrza.pl/projektowanie-online/ przez Natalię Kowalską-Dygas prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą KODY Wnętrza Natalia Kowalska-Dygas, Ul. Szwajcarska 9 65-169 Zielona Góra NIP: PL 9291723178 REGON: 080317594, wpisaną do rejestru przedsiębiorców – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów na usługi projektowe przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów z usług za pośrednictwem serwisu Internetowego.

Dane do szybkiej komunikacji (Dane adresowe / kontaktowe/ reklamacyjne):

KODY Wnętrza Natalia Kowalska-Dygas 
ul. Szwajcarska 9, 65-169 Zielona Góra
NIP: PL 9291723178
REGON: 080317594
e-mail: biuro@kodywnetrza.pl
tel. +48 500 87 62 87

Dane rachunku bankowego: 
ING Bank Śląski S.A.
SWIFT: INGBPLPW
Numer konta bankowego:
Dla wpłat w zł (PLN):
IBAN: PL 56 1050 1911 1000 0091 1825 7071

 

§ 2 Słownik pojęć

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła, co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług projektowych;
2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
3. Konto (Konto Klienta) – podstrona serwisu, w ramach, której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień, a także składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności podawania swoich danych osobowych;
4. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży usług projektowych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
5. Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;
6. Projektowanie On-Line (dalej także, jako „serwis on-line”) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://kodywnetrza.pl/projektowanie-online/ za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług serwisu;
7. Strona – Usługodawca lub Klient;
8. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem On-Line, będąca przedmiotem umowy sprzedaży;
9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Internetu, której przedmiotem są Usługi;
10. Usługobiorca– Natalia Kowalska-Dygas prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KODY Wnętrza Natalia Kowalska-Dygas, ul. Szwajcarska 9 65-169 Zielona Góra NIP: PL 9291723178 REGON: 080317594;
11. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);
12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Internetu określające rodzaj i liczbę usług będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

§ 3 Obowiązki Stron

1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Usługobiorca jest zobowiązany do dostarczenia usług na jak najwyższym poziomie.

§ 4 Zamówienia

1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem telefonu ( nr 500 87 62 87), e-maila ( adres: biuro@kodywnetrza.pl), formularza kontaktowego dostępnego na stronie http://kodywnetrza.pl/projektowanie-online/ 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Do złożenia Zamówienia nie jest konieczna Rejestracja.
2. W celu zawarcia Umowy na odległość poprzez stronę internetową należy wypełnić formularz dostępny na stronie serwisu on-line tam dokonać wyboru Usługi, zalogować się na Konto Klienta albo podać niezbędne dane wymagane przez Usługobiorcę podczas procesu wypełniania formularza oraz ostatecznie złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi informacje.
3. Zamówienie zostaje złożone z chwilą naciśnięcia przez Klienta przycisku „Zamawiam”.
4. W trakcie całego procesu składania Zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji uzupełnianych w formularzu informacji.
5. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.
6. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Usług, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Usługobiorcy przez Klienta.
7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz dosłaniem umowy na realizację zamówionych usług wraz z warunkami płatności.
8. Jeżeli po złożeniu przez Klienta Zamówienia, okaże się, że realizacja Zamówienia w całości albo w części nie będzie możliwa, Usługobiorca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

§ 5 Ceny, płatności oraz dostawa Usług

1. Ceny usług podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.
2. Rozliczenia dokonywane są na zasadzie: 60% wartości płatne przed przystąpieniem Usługodawcy do wykonywania usługi projektowej, pozostała kwota 40% płatna dzień przed dostarczeniem kompletnego projektu. Zakres projektu ustalany wg oferty cenowej dostępnej na stornie http://kodywnetrza.pl/projektowanie-online/ .
3. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty za zamówienie przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługobiorcy (przedpłata).
Terminy realizacji
Ustalane są indywidualnie w zależności od zakresu świadczonej usługi, ale mieszczą się zazwyczaj w zakresie od 7 do 30 dni roboczych.

§ 6 Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy

1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży usługi zawartej na odległość bez podania przyczyny. W takim wypadku Klient ponosi koszt 60% wartości całej umowy zawartej z Usługobiorcą. Jest to koszt przygotowania wstępnych projektów dla Klienta.

§ 7 Gwarancja najwyższego standardu wykonania usługi

1. Usługobiorca zobowiązuje się do utrzymania jak najwyższej jakości wykonywanych usług. Sprzedawane usługi – projekty będą odpowiadały potrzebom zgłaszanym przez Klienta oraz będą zawsze zgodne z trendami.

§ 8 Pozostałe prawa i obowiązki

1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej Konta Klienta bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@kodywnetrza.pl lub pisemnie na adres Usługobiorcy.
2. W wypadku Klientów będących Konsumentami Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej, gdy Konsument rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i rażący. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Konsumentowi oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.
3. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.

§ 9 Ogólne warunki korzystania z projektowania on-line

1. Usługobiorca świadczy za pośrednictwem Internetu następujące Usługi:
1. przedstawienie oferty projektowania on-line,
2. możliwość składania Zamówień na Usługi dostępne na stronie Projektowanie On-Line i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość,
3. informowanie Klienta o bieżącym statusie wykonania usługi,
4. możliwość korzystania z Konta Klienta,
2. Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1-3 powyżej nie wymaga Rejestracji.
3. Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt. 4 powyżej wymaga dokonania Rejestracji.
4. Do korzystania z usług on-line wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
5. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z serwisu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:
1. system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
3. zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
5. oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
6. Reklamacje związane z funkcjonowaniem serwisu on-line Klient może zgłaszać pisemnie na adres: KODY Wnętrza Natalia Kowalska-Dygas, Ul. Szwajcarska 9, 65-169 Zielona Góra, mailowo pod adres biuro@kodywnetrza.pl.
7. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także podstawę roszczenia reklamacyjnego.
8. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni.

§ 10 Rozstrzyganie sporów

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługobiorcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§ 11 Dane osobowe

1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługobiorcę z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz RODO.
2. Administratorem danych osobowych jest Usługobiorca.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić złożenie Zamówienia.
4. Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie.
5. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do żądania ich aktualizacji lub zaprzestania przetwarzania.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Konsument ma prawo do negocjacji warunków postanowień Regulaminu. W celu realizacji tego uprawnienia Konsument powinien się skontaktować Usługobiorcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail lub telefonicznie.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej On-Line oraz sporządzić jego wydruk.
4. Informacje o usługach podane w serwisie on-line, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach serwisu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa serwisu, znaki towarowe Usługobiorcy, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów serwisu kodywnetrza.pl bez zgody Usługobiorcy.